Prava putnika u vazdušnom saobraćaju su od 29. novembra 2011. garantovana novousvojenim Zakonom o obligacionim i osnovama pravno-svojinskih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Novi zakon je predvideo nadzorni organ koji će imati funkciju inspekcijskog i nadzornog tela u poštovanju prava putnika. To je prvi put u Srbiji da putnici u vazdušnom saobraćaju dobiju institucionalnu zaštitu.

Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije, po novom zakonu, postaje nadzorni organ i na taj način i zaštitnik putničkih prava u Srbiji.

"Direktorat se svesrdno zalagao za donošenje ovog zakona i neposredno učestvovao u njegovoj izradi. Iz ovog zakona proizlaze ozbiljne obaveze i nove odgovornosti za Direktorat, pre svega pravo i obaveza vršenja nadzora nad primenom njegovih odredaba" – izjavila je Aleksandra Potparević, načelnik odeljenja za vazduhoplovnu regulativu.

U narednom periodu Direktorat (DCV) namerava da aktivira svoju nadzornu funkciju nad primenom odredaba ovog zakona nakon čega će putnici imati mogućnost da mu se obrate u slučaju kršenja prava. U toku je izrada posebnog formulara za podnošenje reklamacije avioprevozniku ili telu koje upravlja aerodromom, odnosno podnošenje prijave za  povredu ovog zakona vazduhoplovnom inspektoru i taj formular koji će biti sačinjen po ugledu na formular koji se za iste svrhe koristi u Evropi, uskoro će biti dostupan našim putnicima.

Potparević nam je rekla da putnici pre podnošenja reklamacije Direktoratu, treba da se obrate aviokompaniji. U slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazi-
vanja letova i kašnjenja letova putnik ostvaruje prava propisana Zakonom podnošenjem reklamacije avioprevozniku u pisanom obliku, uz koju  podnosi odgovarajuće dokaze. Pravo na reklamaciju pripada i licima sa invaliditetom odnosno licima sa smanjenom pokretljivošću. Ukoliko aviokompanija nakon uložene reklamacije putnika ne ispoštuje svoje obavaze po ovom zakonu,
onda se putnici mogu obratiti Direktoratu.

Vazduhoplovni inspektor Direktorata tada "ima obavezu da postupi po prijavama povrede zakona, da kroz postupak inspekcijskog nadzora utvrdi činjenično stanje i da u zavisnosti od rezultata nadzora izriče odgovarajuće mere i da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Zakonom".

Potparević kaže da će aviokompanije koje budu prekršile Zakon trpeti zakonske sankcije koje su u skladu sa evropskim propisima, a njihova funkcija je preventivna u odnosu na eventualne počionice. One treba da uvedu red u oblasti zaštite prava putnika.

Reklamna kampanja Evropske komisije za promovisanje prava putnika