»ICAO

ICAO

ICAO (International Civil Aviation Organisation), Međunarodna organizacija civilne avijacije -ICAO (izgovara se “ikao”)  je najvažnije regulatorno telo u svetu. Ova organizacija je nastala 1947. godine na osnovu dogovora koji je postignut u okviru Čikaške konvencije (1944). Sedište organizacije je u Montrealu. ICAO je postala organizacija u okviru Ujedinjenih Nacija koja za cilj ima postavljanje standarda u aviosaobraćaju.

ICAO kontoliše: bezbednost, sigurnost, zaštitu životne sredine, efikasnost i vladavinu zakona u civilnom avio saobraćaju u svetu. Posebnu pažnju ICAO pridaje bezbednosti i sigurnosti međunarodne vazdušne plovidbe.

Organizacija poseduje brojna kontrolna tela koja na osnovu propisanih tehničkih standarda vrše kontrole i inspekcije raznih bezbednosnih činilaca u avijaciji. Najveći značaj se pridaje navigaciji u vazdušnom saobraćaju. Kako je navigacija zasnovana na signalima koje vazduhoplovima dostavljaju brojni odašiljači sa zemlje (radio transmiteri) oni moraju biti u određenom vremenskom roku proveravani. Inspektorat ICAO-a vrši redovne kontrole navigacionih uređaja uz pomoć FIS-a (flight inspecting system). Prilikom kontrolnih merenja vrši se kalibracija odnosno usklađivanje instrumenata na zemlji sa pravilima koja su propisana.