»Medicinski formular – MEDIF

Medicinski formular – MEDIF

Medif obrazac je jedinstven mecidincki formular univerzalan u celom svetu. On se zahteva od putnika u posebnim slučajevima kada njihova zdravstveno stanje može uticati na ostale putnike, posadu ili sam let. Medif nije potreban svim putnicima sa posebnim potrebama.

Situacije kada je MEDIF obavezan:

  • Kada je putniku potrebna zdravstvena pratnja (medical escort)
  • Kada je putniku potreban poseban zdravstveni tretman tokom leta
  • Kada je putniku poseban dotok kiseonika
  • nakon nedavne operacije, bolničkog lečenja ili akutne bolesti
  • kada su putniku potrebna kolica sve do sedišta u avionu

Preuzimanje obrazaca:

Obrasci u prilagođeni aviokompanijama i poželjno je popuniti odgovarajući obrazac ali ako ga nije moguće pronaći, možete popuniti i opšti obrazac. Obrasce popunjava i overava ovlašćeni lekar.


* Primer tipskog obrasca MEDIF