»Kombinovanje tarifa

Kombinovanje tarifa

Kombinovane tarife

Pojedine tarife imaju mogućnost da budu primenjene samo na određeni deo putovanja odnosno na odlazni ili dolazni segment dok ostatak putovanja podleže nekoj drugoj tarifi.

Aviokompanije samostalno određuju pravila kombinovanja i ona zavise od više faktora.

Uopštene karateristike kombinovanja tarifa su:

 • Moguće je postići povoljniju cenu aviokarte. Kada na oba segmenta putovanja (odlaznom i dolaznom) ne postoji najniža tarifna klasa onda se najniža tarifna klasa na segmentu gde postoji može kombinovati sa nekom drugom skupljom tarifom na segmentu gde nije bilo one najjeftinije. Na ovaj način se dobija kombinovana tarifa koja se sastoji od matematičke polovine zbira dve primenjene tarife.
 • Ako u odlasku postoji klasa K na koju se može primeniti najjeftinija tarifa od 100 evra za povratnu kartu, a u povratku postoji samo V klasa na kojoj se može primeniti skuplja tarifa od 200 evra za povratnu kartu onda se ove dve tarife mogu kombinovati tako što će se u odlasku uzeti K klasa a u povratku V dok će cena avio karte biti dobijena kao zbir polovine od prve tarife i polovine od druge tarife, odnosno 100/2 + 200/2=150. Na ovaj način je putniku iako nema na oba pravca najjeftiniju klasu omogućeno da dođe do povoljnije cene karte.
 • Kada je na cenu aviokarte primenjena kombinovana tarifa onda se uobičajeno za celo putovanje primenjuju pravila restriktivnije (niže) tarife, osim ako u aviokompaniji drugačije na odluče i o tome jasno obaveste avioagenta i putnika.
  Ako skuplja tarifa u odlasku zahteva kupovinu karte minimum 7 dana pre putovanja a jeftinija tarifa u povratku zahteva kupovinu karte od minimum 21 dana pre putovanja na kartu koja se izdaje po kombinovanoj tarifi nastaloj od ove dve primenjivaće se restriktivnije pravilo, dakle minimum 21 dan pre putovanja.

   

 • Pojedine kompanije su uvele povoljnija pravila za kombinovanje tarifa pa se pravila svake tarife odnose samo na deo putovanja za koje je tarifa primenjena.
  Kada imamo tafifu u odlasku koja ne dozvoljava promene nakon izdavanja a u povratku imamo tarifu koja dozvoljava promene nakon izdavanja, onda će se na svaki segment primeniti pravilo koje odgovara uračunatoj tarifi. Ako putnik želi da promeni odlazak neće moći to da uradi, ali ako želi da promeni povratak moći će pošto mu to tarifa u odlasku dozvoljava. Kada bi se primenjivalo pravilo restriktivnije tarife onda promena ne bi bila moguća ni u odlasku ni u povratku

   

 •  Prilikom povraćaja novca na ime otkazanog povratnog putovanja kod koga je primenjena drugačija tarifa nego kod odlaznog segmenta vrši se povraćaj sredstava koji odgovraju tarifi koja je primenjena na segment koji je otkazan.
  Ako je karta plaćena po kombinovanoj tarifi od 150 evra gde je prvi segment koštao 100 a drugi 50 evra onda se putniku koji je otkazao povratak vraća samo deo koji odgovara tarifi koja je primenjena na povratak, dakle 50 evra a ne 75 koliko bi bilo kada bi se vršio povraćaj po principu polovine od ukupne cene karte