»Praćena deca

Praćena deca

Deca starosti od 2 do 5 godina mogu da putuju samo u pratnji odrasle osobe, bilo da je to roditelj, staratelj ili neko drugi ko ima ovlašćenje od roditelja (ili staratelja). Gornja granica je podignuta na 7 godina na interkontinentalnim linijama.

Deca ovog uzrasta ne mogu da putuju kao nepraćena deca i da im prema međunarodnim procedurama bude dodeljena službena aerodromska pratnja.

Ako deca ovog uzrasta putuju sa oba svoja roditelja onda ne postoje nikakve posebne procedure. Za decu se kupuje dečja karta koja je jeftinija od redovne karte za odrasle.

Osobe koje su pratioci dece a nisu roditelji/staratelji moraju imati izjave oba roditelja/staratelja da su saglasni sa tim da njihovo dete putuje u pratnji treće osobe. Ovo se odnosi i na osobe koje su u krvnom srodstvu sa praćenom decom.

Ukoliko je jedan od roditelja preminuo osoba koja je pratilac deteta mora imati overenu fotokopiju umrlice. Ovo važi i za jednog roditelja/staratelja ako putuje sam sa detetom čiji je drugi roditelj/staratelj preminuo.

Aviokompanijama se ne šalje nikakav poseban zahtev za praćenu decu. Ona se ne mogu ukrcati u avion bez pratnje i ukoliko nešto od potrebne dokumentacije nedostaje.

Pročitajte više o pravilima za putovanje maloletnika u inostranstvo.